AGRAMATYZMY

Lingwistyka współczesna dysponuje sporą ilością psycho- lingwistycznych modeli tworzenia poprawnych gramatycznie wypowie­dzi. Wielość i różnorodność tych modeli wynika z szeregu przyczyn. Jed­ną z nich jest właśnie złożoność procesu programowania gramatycznego wypowiedzi. Złożoność ta wypływa choćby z faktu istnienia dwóch pla­nów mowy oraz ich ścisłego współdziałania z myśleniem. Lingwiści czę­sto zwracają się do danych z patologii, aby argumentować nimi real­ność psychologiczną swoich koncepcji. Również współcześni psychologo­wie doszli do przekonania o konieczności połączenia wysiłków psycho­logów i lingwistów przy badaniu licznych zjawisk afazji, a przede wszy­stkim agramatyzmu.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)