Kategoria: Właściwości mowy

AFAZJA

Afazja recepcyjno-ekspresyjna stanowi najcięższy typ zaburzeń mowy zarówno pod względem obrazu klinicznego, jak i ro­kowania. Dzieci dotknięte afazją tego rodzaju nie rozumieją żadnych słów i porozumiewają się z otoczeniem za pomocą gestykulacji i niearty­kułowanych dźwięków. Stąd często skierowywane są omyłkowo do za­kładów dla dzieci głuchoniemych lub do zakładów psychiatrycznych.Afazja wrodzona typu ekspresyjnego charakteryzuje się za­burzeniami artykulacji i rozwoju mowy. Werbalizacja przedsłowna prze­biega u tych dzieci prawidłowo, lecz nie przekracza okresu echolalii. Pierwsze słowa dziecko zaczyna wypowiadać w okresie 2,5 roku życia lub 3,5 – 4 r.ż. Zdolność tworzenia zdań dzieci te osiągają bardzo późno (7 ■ 8 r.ż.) i często nie nabywają nigdy umiejętności posługiwania się mewą. Mowa wykazuje zaburzenia artykulacji i składni, czasem występują zaburzenia intonacji.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!

WADLIWA ARTYKULACJA

Wadliwa artykulacja powoduje, że słowa stają się całkowicie niezrozumiałe. Często końcówki słów są gorzej artykułowane niż sylaby początkowe; dziecko dość dobrze wymawia samogłoski, spół­głoski zaś zniekształca, przestawia, omija, zastępuje jedne drugimi. Przy próbie łączenia słów dziecko może wymawiać tylko ostatnią sylabę pierw­szego i pierwszą drugiego słowa. Często spotyka się używanie przez dziecko swoistego języka pełnego neologizmów. Jeżeli dziecko osiąga pe­wien stopień rozwoju mowy, to wówczas, gdy zaczyna układać zdania; mowa przybiera charakter stylu telegraficznego. U dzieci z afazją wrodzoną nie spotykano zaburzeń słuchu, jak rów­nież innych odchyleń w stanie neurologicznym poza zaburzeniami mo­wy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!

ZABURZENIA WRODZONE

Badania psychiatryczne i psychologiczne nie ujawniły obniżenia poziomu inteligencji. Według niektórych autorów u dzieci tych stwierdza się po­nadprzeciętny poziom umysłowy. Zaburzenia wrodzone mowy występują częściej u chłopców i w znacznej większości przypadków — rodzinnie. Dotyczą one przeważnie dzieci z genetycznie uwarunkowaną leworęcznością lub oburęcznością. Odnośnie do etiopatogenezy tych zaburzeń istnieje wiele hipotez. Uważa się, że u podłoża afazji wrodzonej leży nie­dorozwój okolic kory mózgowej odpowiedzialnych za rozwój mowy, czy też wadliwa mielinizacja w korowych polach mowy.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!

INNI AUTORZY

Inni autorzy mówią o   braku rozwoju dróg nerwowych związanych z mową oraz o niedosta­tecznej lateralizacji w następstwie braku rozwoju dominacji półkul móz­gowych. Przypisuje się również powstanie afazji wrodzonej czynnikom dziedzicznym oraz wadom rozwojowym mózgu (bliżej nie sprecyzowa­nym).Na podstawie własnych badań E. Dilling-Ostrowska stwierdza, iż: wrodzone zaburzenia mowy występują w następstwie organiczne­go uszkodzenia lewego płata skroniowego u dzieci z prawdopodobnie przebytym niedotlenieniem mózgu we wczesnym okresie życia płodo­wego; brak rozwoju mowy w przypadkach wrodzonych zaburzeń mowy jest zależny od braku kompensacji czynności ośrodka mowy lewej pół­kuli mózgu przez półkulę prawą.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!