PROBLEMY DYSLEKSJI

Pierwsze lata nauki języka polskiego w szkole są związane ścisłe z problemem kształcenia umiejętności czytania i pisania. Opano­wanie analizy i syntezy kodu graficznego jest dla dalszego rozwoju ucznia rzeczą pierwszorzędnej wagi. Wśród uczniów mających niepowo­dzenia w szkole liczną grupę stanowią ci, którym czytanie i pisanie spra­wia duże trudności (por. J. Jaklewicz, M. Bogdanowicz, D. Męcik, 1975). Aspekty psychologiczne i pedagogiczne dysleksji (zaburzenie czy­tania) i dysortografii (zaburzenie pisania) omawia w swej pracy M. Bogdanowicz (1978, s. 5). Przytoczymy fragmenty tej pracy jako aktualny głos w ciągle aktualnej dyskusji. ,,Wiele dzieci nie nadąża z opanowaniem czytania i pisania w tempie przewidzianym programem szkolnym. Przy stosowaniu konwencjonalnych metod nauczania, w gru­pie tej spotykamy dzieci z ogólnie obniżonym poziomem, rozwoju umy­słowego, u których kłopoty z czytaniem i pisaniem są jednym z wielu przejawów trudności w przyswajaniu materiału szkolnego. Inną grupę stanowią dzieci źle czytające i piszące o prawidłowym rozwoju umysło­wym.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)