STWARZANE WARUNKI

Praca w kabinach stwarza warunki umożliwiające uniknięcie wpły­wu zewnętrznych zakłóceń na tok percepcji informacji płynącej bezpo­średnio do słuchacza, która zostaje odebrana indywidualnie i wymaga indywidualnej reakcji danego słuchacza. Musi on odbierając prawidłowo zaprogramowane dawki informacji w czterofazowych ćwiczeniach: w I fa­zie — (wzorzec) — aktywnie słuchać; w II fazie — (przetworzenie) — aktywnie reagować; w III fazie — aktywnie słuchać dla uzyskania po­zytywnego lub negatywnego wzmocnienia; w IV fazie — poprawnie imi­tować. Ani jedna z tych faz nie dopuszcza do obniżenia stopnia koncen­tracji, choć IV fazę można traktować jako swoisty moment wypoczynku; to, że elementem sprzyjającym zwiększeniu efektywności w labo­ratorium jest izolacja od otoczenia, która zmusza studenta do liczenia wyłącznie na własne siły i do pracy na własny rachunek.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)