W CZASIE LEKCJI

Autorka monografii, Laboratorium językowe w nauczaniu języka obcego do elementów dydak­tycznych zalicza:wzmożone oddziaływanie bodźców audialnych w interpretacji naj­bardziej wzorowej prezentowanej przez nalive speakerów-zwielokrotnienie bodźców w odniesieniu do pojedynczego ucznia i wzmożenie jego aktywności językowej. W czasie lekcji prowadzonej w laboratorium indywidualny uczestnik mówi o około 90°/o więcej ani­żeli w czasie lekcji tradycyjnej;równoczesne oddziaływanie wielu kanałów informacyjnych;możliwość koncentracji nauczyciela na pracy kilku uczniów wy­magających jego szczególnej opieki, przy równoczesnym pełnym zaanga­żowaniu pozostałej grupy w pracę nad aktualnym programem lekcyj­nym;możliwość indywidualizacji tempa pracy w laboratorium typu magnetofonowego;uniemożliwienie wytwarzania się „błędnych matryc językowych” ■dzięki temu, że studenci słyszą wyłącznie wzorcowe formy językowe, a nie słyszą wzajemnie swoich błędnych interpretacji;nasłuch lektora będący elementem motywacji negatywnej, który pobudza także mniej zaangażowanych uczestników do aktywnego udzia­łu w ćwiczeniach;konieczność takiego zaprogramowania taśmy, by uniknąć „prze­stojów” i wypełnić całkowicie czas przeznaczony na ćwiczenia.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)