WEDŁUG LOGIKI PROGRAMU

Łatwo dostrzec, że strukturalizac ja gramatyczna nie może pominąć swojej genezy w programie w postaci semantyzacji jednostek strukturalizowanych.W analizowanych koncepcjach agramatyzmów szczególną uwagę zwracają następujące sprawy:Brak metodologicznie jednolitej płaszczyzny dla interpretacji róż­nic między paradygmatyką a syntagmatyką w procesie programowania wypowiedzi słownej.Brak lingwistycznego ustosunkowania się do wartości gramatycz­nych, których zaburzenia dają często identyczny obraz powierzchniowy (na podobieństwo symptomu różnych przyczyn).Brak rozróżnienia między gramatycznością matrycy słownej a gra- matycznością matrycy frazowej.Uważamy, że optymizm w rozwiązaniu problemu mechanizmu agra- matyzmu wiązać można z weryfikacją koncepcji programowania, zwłasz­cza programowania zewnętrznego, kiedy to ustrukturalizowana myśl przedjęzykowa wtłoczona zostaje poprzez semantyzację w ramy reguł gramatycznych i kiedy to przybiera formę zlinearyzowanego ciągu zna­czeń jednostek i stosunków.Dzieje się to jednak według logiki programu, który nie jest przy­padkowy, okazjonalny. Wskazują na to regularności impasu badań nad agramatyzm ami.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)