WYŻSZE CZYNNOŚCI KOROWE

Wyższe czynności korowe rozwijają się wraz z wiekiem, lecz brak neurofizjologicznych wskaźników rozwojo­wych, które pozwoliłyby określić poziom rozwoju funkcji analityczno- -syntetycznych analizatorów uczestniczących w procesie czytania i pisa­nia. Dlatego też posługujemy się testami psychologicznymi, a miarą głę­bokości zaburzenia rozwoju badanych funkcji jest różnica między wie­kiem życia a wiekiem rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych”. (M. Bogdanowicz, 1978, s. 16). W badaniach własnych M. Bogdanowicz dokonała analizy patome- chanizmu trudności czytania i pisania. „Analiza (…) ujawniła w wielu przypadkach istnienie zespołu wzajemnie negatywnie warunkujących się czynników. Powstanie tzw. „błędnego koła”, które w konsekwencji po­woduje pogłębianie się zaburzeń podstawowych. Chodzi tu mianowicie o    powiązanie takich czynników, jak: trudności w nauce czytania i pisa­nia — uogólnione trudności w nauce — zaburzenia emocjonalne — wtór­ne zaburzenia funkcji intelektualnych, w którym to łańcuchu nasilenie zaburzeń jednego czynnika wywołuje nasilenie zaburzeń następnych czynników.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!