ZNERWICOWANE DZIECI

Dzieci te stają się znerwicowane, trudne do leczenia i niepodatne na oddziaływanie peda­gogiczne, trafiają do poradni i klinik psychiatrycznych. U niektórych dzie­ci obserwuje się postawy aspołeczne”. Dzieci ze specyficznymi trudnoś­ciami w czytaniu i pisaniu nie mieszczą się dotychczas w żadnych ra­mach organizacyjnych naszego szkolnictwa: nie kwilifikują się do szkoły specjalnej, ale i nie uzyskują powodzenia w szkole normalnej. Na ogół szkolnictwo słabo orientuje się w tych problemach i dlatego w dosta­teczny sposób nie zabezpiecza specjalistycznej opieki dzieciom z tymi trudnościami. Zrozumiała jest zatem konieczność podjęcia w Polsce sze­rokich badań nad problemem trudności w czytaniu i pisaniu. Badania takie mają nie tylko kliniczne znaczenie dla diagnostyki i terapii, ale są także przydatne dla dydaktyki języka polskiego w szkole podstawo­wej, przez pogłębianie wiedzy na temat neurofizjologicznych podstaw procesu czytania i pisania.

Jeśli technika jest dla Ciebie pasją, hobby, lub po prostu zdrowym zainteresowaniem to bardzo dobrze trafiłeś. Mam na imię Wioletta, a ten blog to bardzo duża część mojego życia. Chciałabym, aby i dla Ciebie był to zakątek, w którym będziesz mógł się odprężyć i poczytać o ciekawych dla Ciebie rzeczach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)